اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر ببیند در خواب آروغ زد ، سخنی از دهان او خارج می شود که برایش احترام و حرمتی را باعث می گردد

اگر ببیند همراه آروغ غذایی هم از گلویش بیرون امد تعبیرش چنین باشد که اجلش نزدیک است .

تعبیر خواب آروغ به روایت محمد بن سیرین :

اگر ببیند آروغ ترش و بدبو بود ، سخنی بر زبان می آورد که برایش خطر آفرین خواهد بود

اگر ببیند آروغش رنگی چون دود داشت ، سخن بی جا و بی موقع خواهد زد که باعث می شود سرزنشش کنند و بدش را بگئیند ، سخنی که در نهایت از گفتن آن پشیمان خواهد شد .

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment