اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آستانه

تعبیر خواب آستانه

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آستانه

تعبیر خواب آستانه | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آستانه

تعبیر خواب آستانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود. اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است. اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند.

تعبیر خواب آستانه به روایت حضرت دانیال :

منظور از آستانه درگاه خانه ، جلوی در ، کفش کن و به هر صورت منطقه ای است که از آن پا به درون خانه می گذارند و در مواردی هم چارچوب در خانه منظور شده است

اگر ببیند آستانه زیرین از نو بساخت یا تعمیر و تعویض کرد ، دلالت بر آن دارد که زن طلاق می دهد و زن دیگری ستاند

اگر ببیند آستانه بالائی را از جا بکند ، دلالت بر بیم خود کشی و از میان بردن خود وجود دارد

اگر ببیند آستانه زیرین و زبرین خانه خود را می کند ، مرد و زن هر دو هلاک می شوند

اگر ببیند آستانه خانه اش خراب شد ، مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار می شود

اگر ببیند از آستانه خانه اش آب زلال چون باران فرو می ریزد ، به اندازه ای که دیده است مال و نعمت نصیبش خواهد شد

اگر ببیند از آستانه خانه اش مار و عقرب بیرون می آمدند ، از شخص صاحب مقام و بزرکی رنج و اندوه به او خواهد رسید

تعبیر خواب آستانه به روایت محمد بن سیرین :

منظور از آستانه درگاه خانه ، جلوی در ، کفش کن و به هر صورت منطقه ای است که از آن پا به درون خانه می گذارند و در مواردی هم چارچوب در خانه منظور شده است .

اگر ببیند آستانه زیرین از نو بساخت یا تعمیر و تعویض کرد ، دلالت بر آن دارد که زن طلاق می دهد و زن دیگری ستاند

اگر ببیند آستانه بالائی را از جا بکند ، دلالت بر بیم خود کشی و از میان بردن خود وجود دارد

اگر ببیند آستانه زیرین و زبرین خانه خود را می کند ، مرد و زن هر دو هلاک می شوند

اگر ببیند آستانه خانه اش خراب شد ، مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار می شود

اگر ببیند از آستانه خانه اش آب زلال چون باران فرو می ریزد ، به اندازه ای که دیده است مال و نعمت نصیبش خواهد شد

اگر ببیند از آستانه خانه اش مار و عقرب بیرون می آمدند ، از شخص صاحب مقام و بزرکی رنج و اندوه به او خواهد رسید

تعبیر خواب آستانه به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر ببیند آستانه خانه بر او فرو ریخت و گرفتارش کرد ، دلیل آن باشد که بیم هلاک و گرفتاری و ترس برای او میرود

اگر آستانه خانه اش را به رنگهای گوناگون آراسته و زینت شده ببیند ، تعبیر آن باشد که زرق و برق دنیا مشغول شود و زینت ظاهری چشمش را خواهد گرفت

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment