اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب بغل کردن منوچهر مطیعی

تعبیر خواب بغل کردن منوچهر مطیعی

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب بغل کردن منوچهر مطیعی

تعبیر خواب بغل کردن منوچهر مطیعی | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آغوش

تعبیر خواب آغوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:
آغوش گرفتن اگر جنبه شهوانی و شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی، قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.

اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد را در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی و صفا و نعمت در محیط خانوادگی است.

اگر نا‌آشنا و بیگانه‌ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد.

اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد.

اگر در درگاه خانه، شخصی را در آغوش گرفتید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد و اگر در درگاه خانه‌ای نا‌آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید.

اگر کسی از پشت، شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی‌گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید.

اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا‌آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می‌کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما، خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید.

در آغوش گرفتن گربه، حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید.

در آغوش گرفتن سگ، نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

تعبیر خواب آغوش به روایت ابراهیم کرمانی:

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیزی از دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment