اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آسیاب و آسیابان از ابن سیرین

تعبیر خواب آسیاب و آسیابان از ابن سیرین

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آسیاب و آسیابان از ابن سیرین

تعبیر خواب آسیاب و آسیابان از ابن سیرین | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است:

پادشاه – رئیس – ثروت – مرد دلیر – خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیر خواب آسیاب به روایت حضرت دانیال نبی:

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می‌برد، تعبیر آن باشد که فایده‌ای به او می‌رسد، دانیال علیه‌السلام درباره خواب دیدن آسیاب، بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب، امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست.

تعبیر خواب آسیاب به روایت محمد بن سیرین:

آسیاب در خواب به مفهوم جنگ، دشمنی و دعوا است.

اگر خود را در آسیاب ببینید، تعبیرش آن باشد که با کسی به نزاع بر خواهد خاست.

اگر در خواب ببیند که در آسیاب خودش است، در دعوا پیروز می‌شود.

اگر ببیند به تماشای آسیاب بی‌غله ایستاده است، دلیل آن باشد که به سفر می‌رود.

اگر سنگ آسیابی را فلزی ببیند، دلیل جنگ و پیکار است.

اگر آسیابی که دیده است، از شیشه باشد، او را با زنان، جنگ و دعوائی در میان باشد.

اگر ببیند سنگ و آهن، آرد می‌کرد، جنگ سختی در پیش است.

اگر ببیند آسیاب را با دست می‌گرداند، دلالت دارد بر آنکه او شریک بی‌رحمی باشد که با وجود آن شریک کارش به سامان نمی‌رسد.

اگر ببیند آسیاب را خراب می‌کرد، چیزی منسوب به آسیاب خراب خواهد شد.

اگر آسیابان را در خواب ببیند، تعبیر آن نیکوست چرا که آسیابان در خواب، مردی باشد که رزق و روزی مردم به دست اوست.

اگر ببیند آسیاب، جز با دست می‌گردد و آرد خوب از آن حاصل می‌شود، نعمت و کامرانی برای آسیابان و مردم است.

اگر صدای گردش سنگ را بشنود، دلیل آن باشد که کارش بالا می‌گیرد.

تعبیر خواب آسیاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن آسیاب در خواب، جنگ و خصومت است.

اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می‌انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می‌شود.

اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می‌افتد.

اگر از لای سنگ آسیاب، چیزی بر دارد در آینده‌ای نزدیک ریسک می‌کند ولی در نتیجه سودمند می‌شود.

شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام‌آوری تعبیر کرده‌اند.

سفید شدن در آسیاب، سر زبان مردم افتادن است.

گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن؛ در صورت اوّل تأمین می‌یابید و در صورت دوم، معاشی بدون پشتوانه محکم، خواهید داشت.

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment