اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آفتاب و نور آفتاب

تعبیر خواب آفتاب و نور آفتاب

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آفتاب و نور آفتاب

تعبیر خواب آفتاب و نور آفتاب | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آفتاب

 تعبیر خواب آفتاب به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می‌شود:

خلیفه – پادشاه و سلطان بزرگ – رئیس – عامل و مأمور امور ارزاق و توشه – عدل پادشاه – سود و منفهت مردم – زن برای مرد و شوهر برای زن – کار روشن و نیکو.

و باز می‌فرمایند: شعاع آفتاب را در خواب دیدن، بر عکس خود آفتاب تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب آفتاب به روایت حضرت دانیال:

اگر در خواب آفتاب ببیند، نشان دیده پادشاه و خلیفه و امیر است.

اگر ببیند آفتاب را در آسمان گرفت، در راه امیری بزرگ قرار می‌گیرد و دوست و مقری او می‌شود.

اگر ببیند که خود چون خورشید نور می‌افشاند، خودش آفتاب شده است، به مقام بسیار بالائی همچون پادشاهی و امیری می‌رسد و اگر اهلیت مقامی چون امیری و پادشاهی را نداشته باشد به اندازه همتش به بزرگواری خواهد رسید.

اگر ببیند با آفتاب می‌جنگید، با امیر و پادشاهی به خصومت، گرفتار می‌آید.

اگر ببیند آفتاب را گرفت اما نور و شعاع نداشت، تاریک و تیره نیز نبود، از غم‌هایش رهائی حاصل شود

اگر ببیند خورشید تیره و تاریک است و در جای خود نیست، تعبیرش چنان باشد که امیر و سلطان را به کار‌هایش احتیاج افتد.

تعبیر خواب آفتاب به روایت ابراهیم کرمانی:

اگر میان آفتاب در خواب، دو نقطه سیاهی ببیند، تعبیر چنان باشد که پادشاه نگران سلطنت خویش است.

اگر آفتاب و ماه را با یکدیگر در جنگ ببیند، دلیل آن باشد که میان دو پادشاه جنگ در می‌گیرد.

اگر ببیند زمین و آفتاب سرزمینی را نوری در میان نیست، دلالت دارد بر آنکه سلطان و امیرش معزول خواهند شد.

اگر ببیند آفتاب در دست او سیاه و تیره شد، بر شاه، غم بزرگی می‌رسد و آن غم دامن خواب بیننده را نیز خواهد گرفت.

اگر ببیند آفتاب به سوراخی فرو رفت، پادشاه آن دیار از دنیا خواهد رفت و مردم در عزایش اندوهگین خواهند شد.

تعبیر خواب آفتاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

در مورد آفتاب، معبران اختلاف عقیده نه کلی بلکه سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب، پادشاه می‌دانند و دسته‌ای دیگر پدر و مادر می‌شناسند.

عقیده فروید نیز تقریباً همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم می‌یابد و با استدلالی که می‌کند هم می‌تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت بر‌تر.

إبن سیرین می‌گوید: آفتاب در خواب، شاه است، ماه، وزیر اوست، زهره، ملکه و همسر شاه.

جابر مغربی می‌گوید: آفتاب در خواب، پدر است و ماه، مادر با اشاره به آیه شریفه در سوره مبارکه یوسف.

در نفایس الفنون نیز آفتاب، شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه‌ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم می‌شود.

برخی از معبران نوشته‌اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است می‌تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می‌گیرد و اگر جوان هستید گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است.

اگر ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده غمی پیدا می‌شود که شما را می‌آزارد.

اگر بیننده خواب ببیند که آفتاب را گرفته و به مالکیت خویش در آورده به جاه و مقام بالا می‌رسد و از این بهتر وقتی است که ببیند خودش به خورشید، مبدل گردیده و نور افشانی می‌کند.

چنانچه ببیند بین او و آفتاب، جنگی در گرفته با یک قدرت بر‌تر رو در رو قرار می‌گیرد و کارش به مبارزه و جدال می‌رسد. اگر ببیند که خورشید، کم رنگ بود و جای خودش قرار نداشت قدرت بر‌تر به او محتاج می‌شود.

تعبیر خواب آفتاب به روایت محمد بن سیرین:

آفتاب در خواب، پادشاه باشد ماه در خواب، وزیر سلطان است، زهره در خواب، ملکه یا زن سلطان است، عطارد در خواب، دبیر پادشاه و نویسنده او و دربار باشد، مریخ در خواب، نشان سپهسالاری شاه است، ستارگان دیگر در خواب، سپاه پادشاه و سپهسالار هستند.

ابن سیرین برای این تعبیر، خواب حضرت یوسف علیه‌السلام را مصداق می‌آورد که دید یازده ستاره و آفتاب و ماه بر او سجده بردند و در ‌‌نهایت، خودش بعد از مصیبت‌های فراوان در مصر به مقام والایی رسید و در زندان با کمک تعبیر خواب، رهایی یافت.

همچنین آفتاب و ماه بر پدر و مادر و برادر نیز دلالت دارد.

اگر ببیند آفتاب پاک و پاکیزه طلوع کرد و پرتو افشاند، تعبیر چنان باشد که از خویشان خود، زن می‌ستاند.

اگر ببیند ابر، آفتاب را تیره و تار کرده بود، حال پادشاه و امیر دگرگون شود.

اگر در خواب، کسوف آفتاب و سیاه شدنش را ببیند، که بعد از لختی، سیاهی بر طرف شود، پادشاه و امیر، بیمار می‌شود، اما به زودی شفا می‌یابد.

اگر ببیند از آفتاب، ریسمانی آویزان است و او بدان چنگ زد، تعبیر چنان باشد که از پادشاه و امیر به او یاری شایسته‌ای خواهد رسید.

اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان جمع شدند و او نور همه را ستاند، تعبیر چنین می‌تواند باشد که پادشاهی هفت عالم به دست خواهد آورد و همه سلاطین روی زمین سر در خط فرمانش خواهند آورد.

اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان را گرفت و همه تیره و تار بودند، خواب بیننده هلاک خواهد شد، مخصوصا اگر شخص ستمگر و بی‌انصافی باشد.

اگر ببیند آفتاب و ستارگان به زیر ابر، شدند، تعبیر چنین باشد که پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خواهد خورد و رو در فرار خواهند گذاشت.

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment