اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن آوار، خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد؛ اگر کسی در خواب، شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه‌ای غیر مترقبه، خبر می‌دهد.

و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.

و اگر جایی که آوار آمده، نا‌آشنا باشد حادثه، قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است.

اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام می‌یابد و نزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می‌دهد.

به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست.

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment