اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آوازه خوانی

تعبیر خواب آوازه خوانی

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آوازه خوانی

تعبیر خواب آوازه خوانی | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آواز

در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن

تعبیر خواب آواز به روایت ابراهیم کرمانی:

بلندی آواز در خواب برای مردان، شرف و آوازه و نام‌آوری است و برای زنان، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده‌اند یعنی دارای شهرت و آوازه بد.

تعبیر خواب آواز به روایت محمد بن سیرین:

آواز بلند مرد در خواب، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است اگر ببیند آوازش بلند شد، به قدر بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می‌شود و اگر ببیند آوازش ضعیف شد، نام و آوازه‌اش به ضعف می‌گراید و در میان مردم به سوی فراموشی می‌رود.

تعبیر خواب آواز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست‌ها می‌رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می‌آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و اینکه در میان مردم، بزرگی کسب می‌کند.

إبن سیرین از کرمانی نقل می‌کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است و گویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست. صدای آشنا، دوستی و محبت است و صدای نا‌آشنا و آواز کسی که دیده نمی‌شود و در خواب خود او را نمی‌بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می‌رسد و چنانچه مسافری ندارید کسی خبری به شما می‌دهد که این خبر می‌تواند خوش باشد.

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment