اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » سایت تعبیر خواب

سایت تعبیر خواب

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

سایت تعبیر خواب

سایت تعبیر خواب | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آویختن

تعبیر خواب آویختن به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد، لیکن دلیل که دینش خلل افتد.

اگر بیند که هنگام آویختن، مردمان نظر در وی می‌کردند، دلیل که بر عدد آن قوم مهتری و فرمانروائی یابد.

اگر بیند که گروهی جمع شده‌اند و وی را بیاویختند، دلیل که بر آن قوم مهتر و فرمانروا گردد.

اگر بیند که پیری مجهول وی را بیاویخت و مردمان به نظاره او همی بودند دلیل که بر خلق جهان فرمانروا شود، چون بیند که خویشان به نظاره او همی بودند.

اگر بیند که خویشتن را بیاویخت و هیچ کس در وی نظاره نکرد، بلکه خود را آویخته همه دید، دلیل کند که خواهد بر خویشان خود مهتری کند، و لیکن کسی مطیع او نگردد.

جابر مغربی گوید: چون وی را آویخته بودند و ریسمان ببرند و بیفتاد، دلیل که از جاه و بزرگی و حرمت بیفتد.

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment