اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آیینه

تعبیر خواب آیینه

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آیینه

تعبیر خواب آیینه | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب آینه به روایت محمد بن سیرین:

آینه در خواب، مقام و فرمانروایی و سروری است.

اگر ببیند به کسی آینه‌ای داد، مال و متاع خود را به کسی می‌سپارد.

اگر ببیند در آینه نقره‌ای می‌نگرد، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می‌شود.

عده‌ای از معبران آینه نقره‌ای را بد شگون و نامیمون دانسته‌اند.

اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می‌کند، برادری نصیبش خواهد شد و اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می‌کند، خواهری نصیبش خواهد شد.

اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می‌کند، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت.

تعبیر خواب آینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنانچه بیننده خواب خودش را ببیند.

اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.

اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود.

اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می‌رسد.

چنانچه آینه‌ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی‌حرمت می‌شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته‌اند. عده‌ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می‌دانند.

پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

تعبیر خواب آینه به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد:

  • زن؛
  • پسری برایش به دنیا خواهد آمد؛
  • مقام و حکومت؛
  • دوست و یار؛
  • شریک؛
  • کار با وضعیت و کیفیت روشن

حضرتش باز هم می‌فرمایند: اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند، زن می‌گیرد و صاحب مقام می‌شود.

اگر دختر آینه در خواب ببیند، شوهر پیدا می‌کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد.

اگر ببیند مردی نا‌شناس آینه‌ای به او داد و در آن نگته کرد، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد.

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می‌کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می‌شود و چنانچه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه‌ای به او می‌دهد و در چهره او نگاه می‌کند به دیدن دوستی غایب خشنود می‌گردد.

تهیه شده توسط فهادان

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment