اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب جامع آتش

تعبیر خواب آتش به روایت حضرت دانیال:

اگر در خواب آتش ببیند چنانچه آتش بدون دود باشد، به پادشاهی و مقام والا نزدیک می‌شود، در کار بسته‌اش گشایشی حاصل می‌گردد.

اگر ببیند در آتش انداخته‌اند و آتش او را سوزاند، مورد ستم صاحب قدرت‌ها قرار می‌گیرد اما نجات می‌یابد که دیر هم نخواهد پائید، بشارت و نیکی به او می‌رسد.
توضیح: در این باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهیم علیه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بیشتر به سوره انبیا آیه ۶۶ قرآن مجید رجوع کنید.

اگر ببیند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند، از سر بی‌میلی و با کراهت به سفر می‌رود.

اگر حرارت و سوزندگی آتش را احساس کند تب گریبانش را خواهد گرفت.

اگر ببیند که آتش، اندامش را سوزاند به میزان سوختگی رنج و گرفتاری کشیدن بر او احتمال دارد.

اگر ببیند آتش به خانه‌اش افتاد، بدنش را سوراند و زبانه کشید اما این سوختن بیمی در او موجب نشد، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصیبت به او می‌رسد که این مصائب بیشتر از طریق هجوم بیماری است بیماری‌هائی که نا‌توانی بوجود می‌آورند.

اگر ببیند که آتش برداشت به اندازه آتشی که برداشته است مال حرام نصیبش می‌شود.

اگر ببیند از آتش بر می‌دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصیبش می‌شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمنی و در گیری و در ‌‌نهایت با زور به چنگ می‌آورد.

اگر ببیند از آتشی که به خوابش آمده گرمی و جرقه به سوی او می‌رود، دلالت دارد بر اینکه کسی از او غیبت می‌کند و پشت سر او بدش را می‌گوید.

تعبیر خواب آتش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته‌اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن نا‌شناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم.

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد.

اگر در خواب دیده‌اید که کنار آتش نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید که احتمالا می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می‌افتید و اینجا و آنجا از شما عیب جویی می‌کنند.

معبران کهن متذکر شده‌اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش بر می‌داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم.

اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی‌رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.

آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌ تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید.

آتش‌ می‌تواند یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌، روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌. از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌، دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ و عذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد.

آیا آتش‌ در خوابتان‌ چیزی‌ را نابود می‌کرد یا صرفاً وسیله‌ برای‌ گرم‌ کردن‌شما بود؟ آیا اخیراً درگیر اعمال‌ و رفتار منفی‌ شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخاب‌هایی‌ اشتباه‌ یامخرب‌ می‌زنید؟ ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حال‌ شما راتشویق‌ می‌کند تا مسایل‌ مضر و خطرناک‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید.

تعبیر خواب آتش به روایت ابراهیم کرمانی:

اگر ببیند شعله آتش به سوی مردم انداخت، تعبیرش این است که مایه عداوت و فتنه میان مردم می‌شود.

اگر خانه کس دیگری را ببیند که در آتش می‌سوزد، دلالت دارد بر اینکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار می‌شود.

اگر ببیند آتش لباسش را سوزاند، با خویشان و فامیل و نزدیکان و حتی افراد خانواده خود نزاع و دشمنی می‌کند، صورت دیگر تعبیر این قسمت می‌تواند چنین باشد که از طریق ضرر و زیان، محنت مال از دست دادن به او می‌رسد.

اگر در خواب سرزمینی را در آتش ببیند دلالت دارد بر اینکه آن سرزمین به جنگ و فتنه گرفتار می‌آید.

اگر چیز سوخته‌ای در خواب ببیند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با دیگران به نزاع و دشمنی می‌پردازد.

اگر شهر و محله‌ای را در آتش دید که شعله‌های آتش همه چیز را سوزاند و صدای ترسناک از آتش بر آمد دلیلش آن باشد که در آنجا جنگ سختی پیش خواهد آمد که همه چیز را از میان می‌برد، بروز بیماری خطرناک در آن منطقه نیز می‌تواند باشد.

اگر ببیند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله‌ای را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در این مورد بروز بلایاییی که انسان در آن‌ها دخالتی نظیر زلزله سیل و … محتمل است.

اگر ببیند از زیر زمین آتش بر آمد و بر آسمان رفت، دلیل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسیار دارند البته در این مورد نظر کرمانی بیشتر تهمت زدن به اولیا و انبیا است که از این طریق با آن‌ها مبارزه می‌کنند.

اگر ببیند اآتش از جائی به جائی افتاد و لصمه‌ای نزد فا یده‌ای نصیبش می‌شود، اگر گرفتار فقر است توانگر می‌شود، این صورت آتش در خواب دیدن رویای خوش طالعی است.

تعبیر خواب آتش به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می‌خورد، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می‌خورد.

اگر ببیند از دهانش آتش بیرون می‌آید، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد.

اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت، بیننده میان مردم و قدرتمند‌ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت.

اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید.

اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود.

اگر ببیند آتش به مردم می‌زند، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود.

اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت، به بیماری سر درد دچار می‌شود.

اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد.

اگر در میدان نبرد آتش ببیند، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله، طاعون، وبا، سکته و … خواهد داشت.

اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند، بیم از حاکمان در میان باشد.

اگر در بازار آتش ببیند، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می‌شود و سوگند ناروا بر زبان‌ها به خاطر سود بسیار بیاید.

اگر ببیند آتش به در یائی در گرفت، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعایا دریغ نکند.

اگر آتش در راهی ببیند که نمی‌داند به کجا می‌رسد، دلیل بر آن است که بی‌دینی بر دینداری و اعتقاد می‌چربد.

اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت، ترس، بیم و گرفتاری وجود دارد.

اگر خود را بر آتش ایستاده ببیند، بر او رنج و زحمت خواهد رسید.

ویرایش شده توسط مجله اینترنتی فهادان

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment