اطلاعات عمومی و راهنمای حل جدول مدرن » تعبیر خواب جامع آب

تعبیر خواب جامع آب

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تعبیر خواب جامع آب

تعبیر خواب جامع آب | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آب

به روایت محمد بن سیرین:

اگر ببیند از آب صاف و گوارایی بسیار خورد عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود.

اگر ببیند آب شور می‌خورد تعبیر آن بر عکس است.

اگر ببیند از دریا آب گوارا می‌خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او می‌رسد.

اگر ببیند همه آب دریا را می‌خورد پادشاهی همه جهان را به دست می‌گیرد.

عقیده بر این است به‌‌ همان اندازه که از آب دریا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگی و مال و نعمت به دست می‌آورد و اگر آب تیره باشد رنج و سختی و ترس و وحشت به او می‌رسد.

اگر ببیند آب گرم می‌خورد گرفتار بیماری خواهد شد.

اگر ببیند در آب افتاده است رنج و غم گریبانش را خواهد گرفت.

اگر ببیند با جام آب بر می‌دارد فریفته مال و ثروت شده و خواهد شد.

اگر ببیند بی‌خبر، آب گرم برویش ریخته‌اند بیماری گریبانش را خواهد گرفت و اندوه بزرگی به او برسد.

تعبیر خواب آب به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر باشد:

یقین – قوت – کار صعب و دشوار – همدم و هم صحبت کسی شدن – در خدمت مقام مهم شهر بودن.

تعبیر خواب آب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است.

بهترین نوع آب در خواب، آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه‌های کف جوی یا نهر دیده شود.

آب جوی، بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب، جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می‌دهد و این بهتر می‌شود اگر در چنین آب روانی، ماهی دیده شود بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می‌داریم.

آب راکد و تاریک اندوه است و غصه و آب لجن‌آلود ابتلاست؛ ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می‌آورند و آرامش را از انسان می‌گیرند.

موج ستمی است که بر شما وارد می‌آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی بر خاست و شما را از جای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می‌رسید.

آب صاف و روشن، همانطور که گفته شد عیش و شادمانی و عمر دراز است و این بهتر می‌شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامرواییِ شما را باز می‌گوید.

تعفن آب و تاریکی آب، بیماری است.

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن، نشان قدرتی است که با آن رو برو می‌شوید و با آن رویارو قرار می‌گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه‌ور می‌خوردید با زورمندی دست و پنجه نرم می‌کنید که احتمالاً زیانی به شما نمی‌رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می‌کند و می‌گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.

اگر از آب رودخانه یا سیل بر گرفتید و نوشیدید دو صورت دارد:

یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف، مال و بهره است که از طریق نا‌مشروع و نادرست نصیب شما می‌گردد و آب روشن، چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می‌آورید و بهره‌مند می‌شوید.

اگر بر زمین، آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.

اگر در حالت خواب، اکراه داشتید و نمی‌خواستید از آن محلِ آب گرفته بگذرید کاری پیش می‌آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راه‌تان قرار می‌گیرد که در پایان بی‌ضرر یا کم ضرر است.

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می‌خورید در جشنی عشرت‌آور و عیش‌آمیز شرکت می‌کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالاً مثل مهمان از آن سهم می‌برید.

آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص، اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می‌دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می‌آورید و اگر آن شخص نا‌شناس باشد نیتی بد در شما پیدا می‌شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده، دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.

جوشاندن آب، فتنه‌انگیزی است.

سماور پر از آب جوش، همسر بد خلق و خشمگین است.

کوزه یا سفال پر از آب، دوست مهربان است و این دوست می‌تواند یک زن باشد. اگر کوزه‌ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق، ناسپاسی می‌کنید و نعمتی را از دست می‌دهید.

اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می‌نوشد مجذوب کاری می‌شوید که فکر می‌کنید انجام آن به سود شما می‌تواند باشد.

آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل‌آلود و کثیف باشد زحمت است.

شناور بودن‌ روی‌ آب‌ می‌تواند نماد شناور بودن‌ روی‌ احساسات‌ و عواطف‌ ما و سازگاری‌ با ضمیر ناخودآگاهمان‌ باشد. معلق‌ بودن‌ در هوا نیز همان‌ تعبیر پرواز را دارد. شناور بودن‌ معمولاً نمایانگر احساسات‌ آرامش‌ و آزادی‌ کلی‌ و جاری‌ شماست‌. از جنبه‌ منفی‌، شناور یا معلق‌ بودن‌ می‌تواند سمبل‌ درونگرایی‌، سردی‌، گوشه‌گیری‌، کمبود معاشرت‌ و ارتباط یا ضرورتی‌ برای‌ تعلیم‌ و آموزش‌ دیدن‌ باشد.

به‌ هر حال‌ به‌ منظور تعبیر صحیح‌ هر خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌ به‌ نحو مطلوب‌ و شایسته‌ای‌ خودتان‌ را ارزیابی‌ کرده‌ و صداقت‌ به‌ خرج‌ دهید. معانی‌ و تعابیر همه‌ خواب‌ها بسیار شخصی‌ و مختص‌ بیننده‌ خواب‌ هستند.

تعبیر خواب آب به روایت حضرت دانیال علیه‌السلام:

اگر ببیند باغ و کشتزار‌ها از جوی‌ها و رود‌ها آب می‌دهد تعبیرش آن است که به مال دست می‌یابد و از غصه و اندوه‌‌ رها می‌شود.

اگر ببیند به مردم آب می‌دهد بر دینداری و دیانت و کارهای نیکو و پسندیده دلالت دارد.

اگر ببیند تن به آب سپرده و سالم است به کارهای مهم مشغول می‌شود و شغل‌های شایسته پیدا می‌کند به مرحله‌ای چون ریاست و سروری می‌رسد و سخنش پذیرفته می‌شود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد.

اگر ببیند به درون آب صاف و زلالی رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دین و اعتقادی او دلالت دارد و توکلش بر خدای متعال است و دلالت دارد بر اینکه کارهائی که انجام می‌دهد درست است و نتیجه مطلوب خواهد داشت.

اگر ببیند به باغ آب می‌دهد در انتخاب و گزینش همسر موفق خواهد بود.

اگر ببیند که آب پاک روی او ریختند دلیل آنست که خیر و منفعتش به دیگران می‌رسد و اگر با کسی همراه شود هر دو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد.

اگر ببیند آب نا‌پاک و تیره به روی او ریختند دلیلش آنست که خیرش به دیگران نمی‌رسد و همیشه در فکر خود است تا دیگران و در امور خودش را بر دیگران ارجح می‌داند.

اصلاح و ویرایش توسط: مجله اینترنتی فهادان

 

فهادان مدرن

برچسب‌ها, ,Leave a Comment