<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب میوه به

تعبیر خواب میوه به

تعبیر خواب میوه به

تعبیر خواب به، به روایت امام جعفر صادق:

دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به گون سبز بود، به تاویل فرزند است و چون به در وقت خود بیند و به گونه زرد بود بیماری است.

تعبیر خواب به، به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

دسته‌ای از معبران اصلا درباره به چیزی ننوشته‌اند. گوئی در منطقه‌ای که آن‌ها می‌زیسته‌اند به وجود نداشته و آن‌ها این میوه معطر و خوشبو را نمی‌شناختند تا در اطرافش تعابیری بنویسند. آن‌ها هم که درباره به نوشته‌اند چنان عقاید مختلفی ابراز داشته‌اند که خواننده نمی‌داند کدامین را به عنوان تعبیر درست و دقیق بپذیرد.

تعبیر خواب بهار

تعبیر خواب بهار

تعبیر خواب بهار

تعبیر خواب بهار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

بهار، طبیعت در ‌‌نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور نبود خلاف طبیعت چیزی شده و حادثه‌ای اتفاق افتاده. چنانچه در خواب احساس کنیم بهار است ولی هوا گرم است و دمای بسیار دارد یا چنان سرد است که در خواب می‌لرزیم خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می‌باشد در زندگی بیننده خواب. در عالم خواب دیدن بهار و اعتدال طبیعی در بطن طبیعت نیکو است و برای بیننده خواب مبشر تعادل یا بهبود زندگی است.

چنانچه بیمار باشید و در خواب بهار را ببینید یا باغی را ببینید که پر گل و ریحان است و احساس کنید که همه این خوبی‌ها به مناسبت بهار ایجاد شده نوید بهبود شماست و بی‌تردید از بیماری شفا خواهید یافت.

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است اول: علم، دوم: زُهد. سوم: منت، چهارم: شادی. پنجم: بشارت. ششم: ایمنی. هفتم: خیروبرکت. هشتم: نعمت. نهم: سعادت. اگر به خواب دید که در بهشت است، دلیل بر مرادت دو جهانی است و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است. اگر نه به بیماری یا به بلائی مبتلا شود، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت یابند.

تعبیر خواب بهشت به روایت محمد بن سیرین:

تعبیر خواب بوتیمار یا مرغ غم خورک

تعبیر خواب بوتیمار یا مرغ غم خورک

تعبیر خواب بوتیمار

تعبیر خواب بوتیمار به روایت ابراهیم کرمانی:

ربوتیمار درخواب بزرگی است. اگر بیند بوتیمار را بگرفت و به خانه آورد، دلیل که از خویشان خود زنی خواهد و از او منفعت یابد.

تعبیر خواب بوتیمار به روایت محمد بن سیرین:

اگر بیند بوتیمار را بگرفت، دلیل که به قدر آن از زن مال و روزی یابد. اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وی بخورد، دلیل که به قدر آن از مال زن بخورد.

تعبیر خواب بوتیمار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

تعبیر خواب بوریا و حصیر

تعبیر خواب بوریا و حصیر

تعبیر خواب بوریا

تعبیر خواب بوریا به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

بوریا درخواب بر سه وجه است: اوّل: منفعت. دوم: خواستن زن. سوم: به کدخدائی خود مشغول بودن.

تعبیر خواب بوریا به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی بوریا بیند، دلیل که مردی است خسیس و نیز، دلیل است بر آنکه زن بی‌اصل خواهد. اگر دید بوریا ببافت و سپری شد، دلیل که شغل خویش را تمام کند. اگر بیند از بوریا ازار خانه می‌بافت، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود.

تعبیر خواب بوزینه

تعبیر خواب بوزینه

تعبیر خواب بوزینه

تعبیر خواب بوزینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

بوزینه در خواب‌های ما نماینده انواع میمون‌ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب. اگر دیدید بوزینه‌ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ورزد و توطئه و سعایت می‌کند. چنان چه دیدید بوزینه‌ای را با ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید و می‌برید بر دشمنی که دارید پیروز می‌شوید.

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت رائی. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.

تعبیر خواب بوسه به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

تعبیر خواب بوسه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

تعبیر خواب بوق زدن

تعبیر خواب بوق زدن

تعبیر خواب بوق زدن


تعبیر خواب بوق زدن به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

بوق زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: خبر دروغ. دوم: سخن مکروه. سوم: ظاهر شدن راز. چهارم: مصیبت است.

تعبیر خواب بوق زدن به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی به خواب دید بوق می‌زند و بوق زدن را نمی‌دانست. دلیل که مردم از از سر خود آگاه کند. اگر بیند بوق می‌زند، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود.

تعبیر خواب بوم و جغد

تعبیر خواب بوم و جغد

تعبیر خواب بوم

تعبیر خواب بوم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

تعبیر خواب بوم به روایت جابر مغربی:

تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان


تعبیر خواب بیابان به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است. اول: روزی و قسمت. دوم: حیرت و سرگشتی. سوم: عناد و رنج. چهارم: بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید.

تعبیر خواب بیابان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

تعبیر خواب بیل

تعبیر خواب بیل

تعبیر خواب بیل

تعبیر خواب بیل به روایت ابراهیم کرمانی:

بیل در خواب خادمی است که کار‌ها به نفاق کند وبعضی گویند بیل در خواب کاری است که با رنج و عذاب حاصل شود. اگر کسی بیند بیل دارد و با آن کاری کند، دلیل که کار وی تمام شود

تعبیر خواب بیل به روایت محمد بن سیرین:

بیل در خواب خادمی است که کار‌ها کند.

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

تعبیر خواب بیماری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب اسپندان به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود. اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بود.

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار به روایت محمد بن سیرین :

اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.

تعبیر خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.