<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است اول: علم، دوم: زُهد. سوم: منت، چهارم: شادی. پنجم: بشارت. ششم: ایمنی. هفتم: خیروبرکت. هشتم: نعمت. نهم: سعادت. اگر به خواب دید که در بهشت است، دلیل بر مرادت دو جهانی است و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است. اگر نه به بیماری یا به بلائی مبتلا شود، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت یابند.

تعبیر خواب بهشت به روایت محمد بن سیرین: