<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول مدرن – دهخدا

حل جدول مدرن – دهخدا

حل بازی بازی جدول مدرن

مرحله اوّل: 

  • ابزار سنتی شخم: گاو آهن
  • گلی آبزی و خاکی: نیلوفر
  • موزه معروف فرانسه: لوبر
  • نشریه هفتگی: هفته نامه
  • آویزگاه لباس: جالباسی
  • ثلاثه مصری: اهرام